Batalia pentru Cuvant
Autor: Marian Condrat  |  Album: Sa crestem in toate privintele - Discipline Spirituale  |  Tematica: Consolidare spirituala
Resursa adaugata de FullGospel in 03/09/2013
    12345678910 0/10 X

BĂTĂLIA PENTRU CUVÂNT

TOATĂ‚ SCRIPTURA ESTE ÎNSUFLATĂ‚ DE DUMNEZEU și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună” 2 Timotei 3:16, 17.

1. Strategia diavolului:

· Va căuta pe orice cale să facă ineficient Cuvîntul în viaţa noastră!

· Auzirea fără împlinire – 1 Samuel 15: 22, 23: Samuel a zis: „Îi plac Domnului mai mult arderile de tot şi jertfele decît ascultarea de glasul Domnului? Ascultarea face mai mult decît jertfele, şi păzirea cuvîntului Său face mai mult decît grăsimea berbecilor. Căci neascultarea este tot atît de vinovată ca ghicirea, şi împotrivirea nu este mai puţin vinovată decît închinarea la idoli şi terafimii. Fiindcă ai lepădat cuvîntul Domnului, te leapădă şi El ca împărat“.

· Iacov 1:23, 24 - Căci dacă ascultă cineva Cuvîntul, şi nu-l împlineşte cu fapta, seamănă cu un om, care îşi priveşte faţa firească într-o oglindă şi, dupăce s-a privit, pleacă şi uită îndată cum era.

· Iacov 1:25 -  Dar cine îşi va adînci privirile în legea desăvîrşită, care este legea slobozeniei, şi va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui.

· Să audă şi să nu-l înţeleagă - Matei 13:19 - Cînd un om aude Cuvîntul privitor la Împărăţie, şi nu-l înţelege, vine Cel rău şi răpeşte ce a fost sămănat în inima lui. Acesta este sămînţa căzută lîngă drum.

· Să audă dar să-l înece - Marcu 4:19 - dar năvălesc în ei grijile lumii, înşelăciunea bogăţiilor şi poftele altor lucruri, cari îneacă Cuvîntul, şi-l fac astfel neroditor

· Să audă dar să nu-l creadă - Luca 8:12 - Cei închipuiţi în sămînţa căzută lîngă drum, sînt ceice aud; apoi vine diavolul şi ia Cuvîntul din inima lor, ca nu cumva să creadă, şi să fie mîntuiţi

· Evrei 4:2 - Căci şi nouă ni s-a adus o veste bună ca şi lor; dar lor cuvîntul care le-a fost propovăduit, nu le-a ajutat la nimic, pentrucă n-a găsit credinţă la ceice l-au auzit.

· Să audă dar să-l desfiinţeze prin datini - Matei 15:6 - nu mai este ţinut să cinstească pe tatăl său sau pe mama sa. şi aţi desfiinţat astfel cuvîntul lui Dumnezeu în folosul datinei voastre.

· Marcu. 7:13 - şi aşa, aţi desfiinţat Cuvîntul lui Dumnezeu, prin datina voastră. şi faceţi multe alte lucruri de felul acesta!

· Să audă dar să nu vadă - 2 Cor. 4:3, 4 - Şi dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sînt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu.

· 1 Cor 2:7, 8 - Noi propovăduim înţelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică şi ţinută ascunsă, pe care o rînduise Dumnezeu, spre slava noastră, mai înainte de veci, şi pe care n-a cunoscut-o niciunul din fruntaşii veacului acestuia; căci, dacă ar fi cunoscut-o, n-ar fi răstignit pe Domnul slavei.

· Să audă cuvinte omeneşti - Marcu 7:7 - Degeaba Mă cinstesc ei, dînd învăţături cari nu sînt decît nişte porunci omeneşti. – NU ARE PUTERE! Isus invata ca unul care avea putere!

· O caracteristică a vremurilor din urmă e cît mai mult cuvînt omenesc!

· Ieremia 23:31 - "Iată, zice Domnul, am necaz pe proorocii cari iau cuvîntul lor şi-l dau drept cuvînt al Meu.

· Ieremia 23:36 - căci cuvîntul fiecăruia va fi o ameninţare pentru el, dacă veţi suci astfel cuvintele Dumnezeului Celui viu, cuvintele Domnului oştirilor, Dumnezeului nostru!

· Să audă un cuvînt schimbat - Matei 13:25 - Dar, pe cînd dormeau oamenii, a venit vrăjmaşul lui, a sămănat neghină între grîu, şi a plecat. V. 27 - Robii stăpînului casei au venit, şi i-au zis: «Doamne, n-ai sămănat sămînţă bună în ţarina ta? De unde are dar neghină?»

· Apoc 22:18, 19 -  Mărturisesc oricui aude cuvintele proorociei din cartea aceasta că, dacă va adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta. Şi dacă scoate cineva ceva din cuvintele cărţii acestei proorocii, îi va scoate Dumnezeu partea lui dela pomul vieţii şi din cetatea sfîntă, scrise în cartea aceasta.“

2. De ce diavolul se luptă pentru Cuvînt?

· Deoarece Cuvîntul este imaginea lui Dumnezeu – Biblia îl descoperă pe Dumnezeu

· Deoarece Cuvîntul are putere – secretul puterii stă în originea ei - TOATĂ‚ SCRIPTURA ESTE ÎNSUFLATĂ‚ DE DUMNEZEU – 2 Tim. 3:16

· Romani 1:16 - Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Hristos; fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mîntuirea fiecăruia care crede

· Deoarece nu vrea să fim fericiţi - Prov. 16:20 - Cine cugetă la Cuvîntul Domnului, găseşte fericirea, şi cine se încrede în Domnul este fericit

· Deut 4:40 - Păzeşte dar legile şi poruncile Lui, pe cari ţi le dau azi, ca să fii fericit, tu şi copiii tăi după tine, şi să ai zile multe în ţara pe care ţi-o dă Domnul, Dumnezeul tău, pe vecie."

· Deoarece nu vrea să fim sfinţi - Ioan 17:17 - Sfinţeşte-i prin adevărul Tău: Cuvîntul Tău este adevărul

· Deoarece nu vrea să avem credinţă - Rom 10:17 - Astfel, credinţa vine în urma auzirii; iar auzirea vine prin Cuvîntul lui Hristos

· Deoarece nu vrea să-l biruim - 1 Ioan 2:14 - V-am scris, tinerilor, fiindcă sînteţi tari, şi Cuvîntul lui Dumnezeu rămîne în voi, şi aţi biruit pe cel rău

· Isus l-a biruit cu ce Este scris!!!

· Priviţi la noi în vremuri de criză – nu ne vin versete!

· Deoarece nu vrea să avem propăşire - Iosua 1:7 - Întăreşte-te numai, şi îmbărbătează-te, lucrînd cu credincioşie după toată legea pe care ţi-a dat-o robul Meu Moise; nu te abate dela ea nici la dreapta nici la stînga, ca să isbuteşti în tot ce vei face

· Deoarece nu vrea să fim sănătoşi – Exod 15:26 - El a zis: "Dacă vei asculta cu luare aminte glasul Domnului, Dumnezeului tău, dacă vei face ce este bine înaintea Lui, dacă vei asculta de poruncile Lui, şi dacă vei păzi toate legile Lui, nu te voi lovi cu niciuna din bolile cu cari am lovit pe Egipteni; căci Eu sînt Domnul, care te vindecă.

· Deoarece nu ne vrea binecuvîntarea ci blestemul

· Deut 11:26-28 -  Iată, pun azi înaintea voastră binecuvîntarea şi blestemul: binecuvîntarea, dacă veţi asculta de poruncile Domnului, Dumnezeului vostru, pe cari vi le dau în ziua aceasta; blestemul, dacă nu veţi asculta de poruncile Domnului, Dumnezeului vostru,

· Adam şi Eva în Eden – diavolul s-a luptat pentru Cuvînt să aducă blestemul

· Jud. 3:4 - Neamurile acestea au slujit ca să pună pe Israel la încercare, pentruca Domnul să vadă dacă vor asculta de poruncile pe cari le dăduse părinţilor lor prin Moise.

· Deoarece nu vrea să fim mîntuiţi - Luca 8:12 - Cei închipuiţi în sămînţa căzută lîngă drum, sînt ceice aud; apoi vine diavolul şi ia Cuvîntul din inima lor, ca nu cumva să creadă, şi să fie mîntuiţi

· Rom 10:8, 9 - Ce zice ea deci? «Cuvîntul este aproape de tine: în gura ta şi în inima ta.» Şi cuvîntul acesta este cuvîntul credinţei, pe care-l propovăduim noi. 9. Dacă mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus ca Domn, şi dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mîntuit.

· Deoarece el stie ca Dumnezeu lucrează prin Cuvînt

· 1 Tes 2:13 - Deaceea mulţămim fără încetare lui Dumnezeu că, atunci cînd aţi primit Cuvîntul lui Dumnezeu, auzit dela noi, l-aţi primit nu ca pe cuvîntul oamenilor, ci, aşa cum şi este în adevăr, ca pe Cuvîntul lui Dumnezeu, care lucrează şi în voi cari credeţi

· Evrei 4:12 - Căci Cuvîntul lui Dumnezeu este viu şi lucrător, mai tăietor decît orice sabie cu două tăişuri: pătrunde pînă acolo că desparte sufletul şi duhul, încheieturile şi măduva, judecă simţirile şi gîndurile inimii

· Deoarece stie ca prietenia cu Isus e bazată pe Cuvînt

· Rugăciune ascultată – Ioan 15:7 - Dacă rămîneţi în Mine, şi dacă rămîn în voi cuvintele Mele, cereţi orice veţi vrea, şi vi se va da.

· Prieteni cu Isus – Ioan 15:15 - Nu vă mai numesc robi, pentrucă robul nu ştie ce face stăpînul său; ci v-am numit prieteni, pentrucă v-am făcut cunoscut tot ce am auzit dela Tatăl Meu.

· Ioan 14:15 - Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele.

Până în acest moment nu au fost adăugate comentarii.
Statistici
  • Vizualizări: 2012
  • Export PDF: 6
Opțiuni